CROESO

Cyngor Cymuned

Cyngor Cymuned Trawsfynydd

Mae Cyngor Cymuned Trawsfynydd yn ymestyn o Nant Tyddyn yr Ynn yn y Gogledd Bryn Eden i’r De, Cefn Clawdd yn y Gorllewin ac Yr Allt Lwyd i’r Dwyrain.

Poblogaeth o 973 (Cyfrifiad 2011) sydd gan Trawsfynydd gyda 424 o aelwydydd.  Mae’r Cyngor Cymuned yn weithgar iawn yn gwneud gwaith amgylcheddol, datblygiadau cymunedol a chefnogi ei thrigolion gyda materion personol a chymunedol.

Gwasaneithir yr ardal gan 12 Cynghorwr Cymunedol gyda ystod eang o wahanol sgiliau a phrofiadau.

Rhestr Cynghorwyr

Cadeirydd Keith T O’Brien
Is Gadeirydd Bryn Jones
Cynghorydd Idwal W Williams
Cynghorydd A Huw Jones
Cynghorydd Enid Roberts
Cynghorydd Richard W Davies
Cynghorydd Hefin W Jones
Cynghorydd Helen W Jones
Cynghorydd Dewi Williams
Cynghorydd Derec Hopkins

Etholir Cadeirydd ag Is-Gadeirydd yn y cyfarfod blynyddol a gynhelir ym mis Mai.

Hysbysir nad oes unrhyw aelod o Gyngor Cymuned Trawsfynydd wedi derbyn costau na threuliau yn ystod y flwyddyn 1 Ebrill 2015 i 31 Mawrth 2016.

Gweithgareddau'r Cyngor

Mae gan y Cyngor Cymuned yr Is bwyllgorau canlynol i drafod materion yn ymwneud â:

• Brys a Chynllunio
• Mynwentydd (Pencefn a Salem)
• Llwybrau
• Gwelliannau

Mae Cynghorwyr Cyngor Cymuned Trawsfynydd hefyd a phresenoldeb ar y pwyllgorau canlynol:

• Canolfan Iechyd
• Ysgol Bro Hedd Wyn
• Un Llais Cymru
• Cyfeillion Ysbyty Coffa Blaenau Ffestiniog
• Clwb Henoed Prysor
• Ysbyty Alltwen
• Grŵp Rhanddeiliaid Safle Trawsfynydd (Magnox)
• Neuadd Gyhoeddus Trawsfynydd
• Datblygu Llyn Trawsfynydd
• Cyfeillion Yr Ysgwrn

Cysylltu â'r Cyngor

Gall aelod o’r cyhoedd ddod a mater i sylw Cyngor Cymuned Trawsfynydd trwy ysgrifennu llythyr i sylw’r Clerc:

Eirian Humphreys
Clerc
Llys Gwilym
Trawsfynydd
Gwynedd
LL41 4UB
cyngor.trawsfynydd@gmail.com

Os yn addas bydd y llythyr yn cael ei ddarllen yn ystod y cyfarfod nesaf ag unrhyw sylwadau yn cael eu cofnodi.  Bydd ymateb yn cael ei ddanfon i’r awdur fel bo angen.

Mae’r Cyngor Cymuned yn trafod rhoddion ariannol i grwpiau a mudiadau lleol.  I wneud cais am gymorth ariannol rhaid ysgrifennu llythyr gan gynnwys mantolen ariannol i sylw y Swyddog Ariannol erbyn diwedd mis Chwefror fel bod y Cyngor mewn sefyllfa i drafod y ceisiadau yng nghyfarfod mis Mawrth bob blwyddyn.

Dyddiadau Cyfarfodydd
Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn seler y Neuadd Gyhoeddus nos Fercher cyntaf bob mis.  Gan eithro mis Awst pan nad oes cyfarfod yn cael ei gynnal.
Polisi Iaith
Mae cyfarfodydd Cyngor Cymuned Trawsfynydd yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig.

Llety

Gall Trawsfynydd gynnig llety at ddant a phoced pawb.

Llys Ednowain

Corau